Poświadczenie życia

Osoba zamieszkała poza granicami kraju jest zobowiązana do przedłożenia poświadczenia życia w celu potwierdzenia, że w chwili wystawienia dokumentu pozostaje przy życiu i jest w związku z tym uprawniona do pobierania austriackich rent, emerytur i innych świadczeń.

Co do zasady wnioskodawca powinien stawić się osobiście w siedzibie Konsulatu w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Jeżeli nie jest to możliwe z powodu choroby lub wieku, można dokonać odpowiednich ustaleń w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, o ile nie wiąże się to z dużymi nakładami.

Zazwyczaj świadczeniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia poświadczenia życia raz w roku u austriackiego podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń (np. zakład ubezpieczeń emerytalno-rentowych Pensionsversicherungsanstalt PVA). Podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczeń przesyła odpowiedni formularz poświadczenia życia. Dokonuje się jego uwierzytelnienia przez Konsulat, a następnie odsyła do podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń.

Wystawienie lub uwierzytelnienie poświadczenia życia do celów emerytalno-rentowych jest bezpłatne.