Patronaty

Konsul Honorowy Austrii obejmuje swoim patronatem imprezy i wydarzenia organizowane na terenie całego województwa lubelskiego zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Patronatem Konsula Honorowego Austrii mogą zostać objęte przedsięwzięcia niekomercyjne, za wyjątkiem charytatywnych, o szczególnej randze, mające zasięg regionalny lub ogólnokrajowy oraz przyczyniające się do promocji Republiki Austrii w Polsce w następujących obszarach:

– gospodarka, w tym rozwój aktywności gospodarczej podmiotów z obu krajów, promocja działania  austriackich podmiotów w województwie lubelskim etc.

– kultura, edukacja, sport i turystyka,

– inne inicjatywy służące integracji obu krajów.

  1. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Austrii.
  2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach, stronie www itp.) informacji w uzgodnionej przez obie strony formie, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Konsula Honorowego Austrii oraz do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia, mediów elektronicznych).
  3. Wniosek   o   objęcie   przedsięwzięcia    Patronatem    Honorowym   lub   o   udział w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu Austrii w Lublinie lub elektronicznie na adres: biuro@konsulat-austrii-lublin.pl. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

– nazwa przedsięwzięcia,

– data (czas trwania),

– krótki opis przedsięwzięcia,

– nazwa i dane teleadresowe organizatora,

– uzasadnienie   prośby   objęcia  przedsięwzięcia   Patronatem   Honorowym   lub udziału w Komitecie Honorowym.

  1. Informacje  o  objęciu  lub  odmowie  objęcia  Patronatu  Honorowego  lub  udziale  w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.
  2. Informacja o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Austrii i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Konsulatu Austrii w Lublinie.