Dokumenty

Poświadczenie życia

Osoba zamieszkała poza granicami kraju jest zobowiązana do przedłożenia poświadczenia życia w celu potwierdzenia, że w chwili wystawienia dokumentu pozostaje przy życiu i jest w związku z tym uprawniona do pobierania austriackich rent, emerytur i innych świadczeń.

Co do zasady wnioskodawca powinien stawić się osobiście w siedzibie Konsulatu w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Jeżeli nie jest to możliwe z powodu choroby lub wieku, można dokonać odpowiednich ustaleń w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, o ile nie wiąże się to z dużymi nakładami.

Zazwyczaj świadczeniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia poświadczenia życia raz w roku u austriackiego podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń (np. zakład ubezpieczeń emerytalno-rentowych Pensionsversicherungsanstalt PVA). Podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczeń przesyła odpowiedni formularz poświadczenia życia. Dokonuje się jego uwierzytelnienia przez Konsulat, a następnie odsyła do podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń.

Wystawienie lub uwierzytelnienie poświadczenia życia do celów emerytalno-rentowych jest bezpłatne.

 

Zaświadczenie z rejestru karnego

Rejestr karny jest rejestrem prowadzonym centralnie przez Dyrekcję Policji Federalnej w Wiedniu i zawiera informacje dotyczące wszystkich wyroków skazujących w sprawach karnych, które zostały wydane na terytorium Republiki Austrii.

Wystawienie zaświadczenia z rejestru karnego jest odpłatne, a odpowiedni wniosek można złożyć w jednym z austriackich przedstawicielstw konsularnych.

Przy składaniu wniosku wymagane są następujące dokumenty:

formularz wniosku, który można pobrać tutaj;

– urzędowy dokument tożsamości zawierający zdjęcie (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);

– ewentualnie akt ślubu itp.

Jeżeli z powodu wieku, choroby itd. wnioskodawca nie może stawić się osobiście w konsulacie w celu złożenia wniosku, należy przedłożyć urzędowo poświadczone pełnomocnictwo. W przypadku, gdy wnioskodawca przy składaniu wniosku był reprezentowany przez osobę trzecią, wówczas odbiór zaświadczenia z rejestru karnego następuje osobiście przez wnioskodawcę. W celu potwierdzenia swojej tożsamości wnioskodawca musi stawić się w siedzibie konsulatu osobiście albo podczas składania wniosku albo przy odbiorze zaświadczenia.