Wjazd

Obywatele polscy

Obywatele polscy mogą wjechać na teren Austrii na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

 

Cudzoziemcy

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem obszaru Schengen od 21.12.2007, obywatele krajów trzecich, posiadający pozwolenie na pobyt wydane przez RP lub inny kraj Schengen i ważny paszport, nie potrzebują już wizy na wjazd do Austrii.

Obcokrajowcy bez stałego zameldowania w Polsce, którzy nie posiadają jeszcze wizy Schengen, mogą poczytać o zasadach wjazdu na stronie Federalnego Ministerstwa Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych (strona dostępna jest w języku angielskim i niemieckim).

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/einreise-und-aufenthalt-in-oesterreich/einreise-und-visum/

http://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entry-and-visa/schengen-visa/

 

Wiza na poszukiwanie pracy

Wysoko wykwalifikowani obywatele państw trzecich, którzy chcą szukać pracy w Austrii, mogą złożyć wniosek o wizę pobytową kategorii D, ważną przez sześć miesięcy. Oprócz spełnienia warunków koniecznych do otrzymania wizy, należy przy składaniu wniosku przedłożyć dokumenty potwierdzające szczególne kwalifikacje. Ogólne informacje na temat wizy na poszukiwanie pracy są dostępne na stronie austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i urzędu pracy AMS. W celu otrzymania szczegółowych informacji należy skontaktować się z właściwą austriacką placówką konsularną.

Kriteriendatenblatt gem. § 12 iVm Anlage A AuslBG (pdf, 15.65 kb)

Admission Criteria Datasheet (pdf, 15.27 kb)

 

Wskazówka:

Zmiana organizacji miejsc składania wniosków wizowych wewnątrz strefy Schengen od 20.11.2015

Ze względu na wprowadzenie systemu informacji wizowej w strefie Schengen Ambasada Austrii w Warszawie od 20 listopada 2015 nie może już wystawiać ani żadnych wiz Schengen, ani wiz krajowych (tzn. kategorii A, C, D). Wnioski o wizę do Austrii mogą wewnątrz strefy Schengen być wystawiane tylko przez poniższe przedstawicielstwa:

W celu uzyskania informacji wizowych proszę się zatem zwrócić bezpośrednio do wybranego przez Państwa przedstawicielstwa.

Wnioski o wydanie pozwolenia na pobyt i pozwolenia na osiedlenie się w Austrii nie są objęte tą regulacją i mogą być dalej składane w Ambasadzie Austrii w Warszawie.

 

Cło

Towary zakupione przed podróżą lub kupione w Austrii mogą być wwożone lub wywożone z Austrii bez dodatkowych deklaracji, jeśli przeznaczone są do użytku osobistego.

Pewne produkty są objęte ograniczeniami ilościowymi. Podane ograniczenia mogą być przekroczone tylko wtedy, gdy podróżny wykaże, że dany towar jest przeznaczony do użytku osobistego.

Szczegółowe i aktualne informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Warunki wwozu broni

Europejska Karta Broni Palnej upoważnia osobę mieszkającą w jednym z krajów UE do wwozu broni wymienionej w zezwoleniu (oraz odpowiedniej amunicji) na teren innych krajów członkowskich UE.

Ponadto konieczne jest uzyskanie zezwolenia właściwego urzędu danego kraju UE, do którego broń jest wwożona (w Austrii jest to starostwo powiatowe /Bezirkshauptmannschaft/ lub Federalna Dyrekcja Policji, właściwa dla miejsca, w którym osoba wnioskująca zamierza przebywać; w przypadku tranzytu organem właściwym jest placówka graniczna; wniosek można złożyć także w najbliższym konsulacie).

Wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia dotyczą:

  • myśliwych (do trzech egzemplarzy broni palnej i odpowiedniej amunicji (z wyłączeniem broni palnej krótkiej)) oraz
  • strzelców sportowych (do trzech egzemplarzy broni palnej i odpowiedniej amunicji), jeżeli ich broń wymieniona jest w europejskim zezwoleniu na noszenie broni i zainteresowani mogą podać konkretny powód podróży (np. zawody sportowe).