Praktyka w Konsulacie

Informujemy, że istnieje możliwość odbywania praktyk i wolontariatu w Konsulacie Republiki Austrii w Lublinie.

 

ZASADY OGÓLNE

Praktyki mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: biuro@konsulat-austrii-lublin.pl

 

Do zgłoszenia dołącza się:

– zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich lub zaświadczenie wypełnione przez władze szkoły w przypadku praktyk zawodowych, zgodne z powszechnie obowiązującymi wzorami;

– ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności – do okazania osobiście w siedzibie Konsulatu

– oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu;

– oświadczenie o niekaralności – do okazania osobiście w siedzibie Konsulatu.

 

Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki informowany jest o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Konsulat potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie zaświadczenia o ukończeniu praktyki. Podstawą do wystawienia zaświadczenia jest arkusz oceny praktykanta.

 

Praktyka studencka

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

– posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

– być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;

– studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Konsulatu.

Przyjęcie na praktykę studencką w Konsulacie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego UE jest możliwe wyłącznie za dodatkową zgodą Ambasady Austrii w Warszawie.

 

Praktyka zawodowa

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę zawodową powinien spełniać następujące warunki:

– posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

– być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Konsulatu.

Przyjęcie na praktykę zawodową w Konsulacie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego UE jest możliwe wyłącznie za dodatkową zgodą Ambasady Austrii w Warszawie.

 

Praktyka absolwencka

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

– posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

– być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;

– od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;

Przyjęcie na praktykę absolwencką w Konsulacie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego UE jest możliwe wyłącznie za dodatkową zgodą Ambasady Austrii w Warszawie.

 

Wolontariat
Osoby chętne do pracy w Konsulacie Republiki Austrii jako wolontariusz prosimy o składanie aplikacji osobiście lub drogą elektroniczną co najmniej 45 dni przed planowanym wolontariatem. Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a Konsulatem jest porozumienie.

 


Kompletne zgłoszenia należy dostarczyć/przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/wolontariatem na adres Konsulatu Austrii w Lublinie lub na adres mailowy podany w zakładce „Kontakt”.

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

Szczegółowe informacje na temat praktyk i wolontariatu w Konsulacie Austrii w Lublinie można uzyskać, przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailem na adres biura Konsulatu Austrii w Lublinie lub telefonicznie.